Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Hilhorst Advocaten is een maatschap naar burgerlijk recht die zich richt op juridische dienstverlening. In deze algemene voorwaarden zal de maatschap Hilhorst Advocaten verder “Hilhorst Advocaten” genoemd worden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die worden uitgevoerd door personen werkzaam bij Hilhorst Advocaten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten van opdracht met Hilhorst Advocaten.

3. Alle opdrachten worden, in afwijking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Hilhorst Advocaten. Opdrachten verleend aan één der personen werkzaam bij Hilhorst Advocaten, worden geacht te zijn verleend aan de maatschap Hilhorst Advocaten. Hilhorst Advocaten is bevoegd de opdrachten uit te laten voeren door een der medewerkers van Hilhorst Advocaten of deze – indien nodig – uit te besteden aan een deskundige derde.

4. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen voor zover zulks niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Op de dienstverlening van Hilhorst Advocaten en de aldaar werkzame personen is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan – door wie dan ook – en de Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Hilhorst Advocaten of een der medewerkers en een opdrachtgever.

Betaling voor de werkzaamheden

6. Hilhorst Advocaten verleent rechtsbijstand op basis van de volgende betalingsstructuren:
– betaling per uur
– betaling per zaak
– betaling op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand

Betaling per uur of per zaak

7. Het uurtarief of het vaste zaakstarief van de advocaat wordt bij aanvang van de zaak met de opdrachtgever overeengekomen en – desmogelijk – schriftelijk vastgelegd. Over dit tarief wordt 21 % belasting toegevoegde waarde in rekening gebracht. Overige kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

8. Werkzaamheden worden slechts verricht op basis van een voorschot- of depotbetaling tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9. De gewerkte uren en gemaakte kosten worden conform afspraak gedeclareerd. Declaraties dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. De verrichte werkzaamheden worden door de advocaat vastgelegd in eenheden van 6 minuten.

11. Reistijd wordt gedeclareerd tegen het toepasselijke uurtarief. Reiskosten worden niet in rekening gebracht.

12. Wanneer tussentijdse declaraties niet tijdig worden voldaan, dan wel het voorschot of depot ontoereikend is, kan de voor de opdrachtgever werkzame advocaat zijn of haar werkzaamheden opschorten totdat opnieuw een voorschot of depot is betaald.

13. Een begroting van de hoogte van de eindnota wordt desgewenst met de opdrachtgever besproken zodra de advocaat daartoe over voldoende gegevens beschikt.

14. Openstaande declaraties kunnen worden verrekend met eventuele gelden die de advocaat voor de opdrachtgever ontvangt, voor zover die gelden zonder belemmering aan de opdrachtgever zouden kunnen worden uitbetaald, onverminderd de hieromtrent door de Nederlandse Orde van Advocaten gegeven voorschriften. De opdrachtgever verleent zijn medewerking aan de verrekening van openstaande declaraties met gelden die zonder belemmering aan de opdrachtgever kunnen worden uitbetaald.

Gefinancierde rechtsbijstand

15. Voor zover een cliënt mogelijk in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal de advocaat deze desgewenst voor de opdrachtgever aanvragen.

16. Indien gefinancierde rechtsbijstand wordt toegekend door de Raad voor Rechtsbijstand, is de opdrachtgever gehouden de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage te voldoen. In een dergelijk geval zijn de bepalingen betreffende het betaling per uur of per zaak (artikelen 7 t/m 14 van deze algemene voorwaarden) niet van toepassing.

17. Wordt gefinancierde rechtsbijstand – om wat voor reden dan ook – geweigerd of anderszins afgewezen, dan zullen de bepalingen betreffende het honorarium onverkort van toepassing zijn.

18. De door de Raad voor Rechtsbijstand bepaalde eigen bijdrage kan variëren in hoogte, afhankelijk van het inkomen van de opdrachtgever in het peiljaar (2 jaren voor de aanvraag van de gefinancierde rechtsbijstand). Een rekenhulp voor de bepaling van de eigen bijdrage kan gevonden worden op de internetsite www.rechtsbijstand.nl.

Overige kosten

19. Alle kosten die Hilhorst Advocaten of haar medewerkers redelijkerwijs moet/moeten maken ter uitvoering van de verstrekte opdracht waarvoor het honorarium of de gefinancierde rechtsbijstand geen vergoeding plegen in te sluiten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

20. Onder dergelijke kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend:
– alle kosten van vastrecht en/of griffierecht die aan rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad of andere rechtsprekende instanties dienen te worden voldaan;
– alle kosten die worden gemaakt in verband met werkzaamheden door een deurwaarder, waaronder begrepen exploit-/betekeningskosten, incassokosten en onderzoekskosten;
– alle kosten die worden gemaakt in verband met werkzaamheden door een deskundige voor zover zulks noodzakelijk is voor een adequate belangenbehartiging;
– alle kosten die worden gemaakt in verband met de verschijning van een getuige;
– alle kosten die worden gemaakt in verband met advies- en/of vertegenwoordigingswerkzaamheden door een andere advocaat, voor zover zulks voorafgaand aan het maken van de kosten besproken is met de opdrachtgever en hiervan een schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden;
– alle kosten die worden gemaakt in verband met het opvragen van informatie, waaronder uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie, het geboorteregister, het gezagsregister, het handelsregister, het kadaster enz.

Aansprakelijkheid

21. De opdrachtgever vrijwaart Hilhorst Advocaten en de aldaar werkzame personen van aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van zijde van Hilhorst Advocaten dan wel haar medewerkers.

22. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

23. Iedere aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hilhorst Advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden door Hilhorst Advocaten wordt gedragen. Hilhorst Advocaten dan wel de aldaar werkzame personen is/zijn niet aansprakelijk voor schade die niet wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hilhorst Advocaten.

24. Voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Hilhorst Advocaten in een voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet overgaat tot uitkering of geen dekking biedt en een rechter het beding in het vorige lid niet zou aanvaarden, is de aansprakelijkheid van Hilhorst Advocaten beperkt tot het bedrag aan honorarium of eigen bijdrage dat in het kader van de betreffende overeenkomst van opdracht is voldaan door de opdrachtgever, zulks met een maximum van € 25.000,-.

25. Iedere aansprakelijkheid van Hilhorst Advocaten of de aldaar werkzame personen voor tekortkomingen van voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden is uitgesloten.

Archiefbeheer

26. Geëindigde zaken worden materieel dan wel digitaal gearchiveerd en ten minste vijf jaren opgeslagen, met dien verstande dat processen-verbaal in strafrechtelijke zaken vernietigd of aan de rechtbank geretourneerd kunnen worden.

27. Voor het opvragen van stukken dan wel informatie uit het archief kan aan de (voormalig) opdrachtgever een bedrag ad € 0,10 per kopie/print in rekening gebracht worden, vermeerderd met € 25,- administratiekosten. Het te betalen totaalbedrag wordt vermeerderd met het toepasselijke btw-tarief, en is bij vooruitbetaling te voldoen op de daarvoor aangegeven bank- of girorekening.

Klachten en geschillen

28. Voor zover mogelijk worden alle geschillen die ontstaan over de totstandkoming of uitvoering van de dienstverlening behandeld conform de op www.hilhorstadvocaten.nl te raadplegen interne klachtenregeling.

29. Indien interne behandeling van een klacht vruchteloos is, wordt deze voor zover mogelijk voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur en conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur behandeld. Uitgebreide informatie omtrent de Geschillencommissie Advocatuur is terug te vinden op www.sgc.nl.